LOTNIK: REGULAMIN

Rezerwacja, Rezerwacja Gościa, skargi 
1. W przypadku dokonywania przez Gości rezerwacji na stronie Ośrodek Wypoczynkowo – Leczniczy Lotnik w skrócie OW-L Lotnik, otrzyma potwierdzenie każdej dokonanej rezerwacji. Potwierdzenie to będzie zawierać datę przyjazdu, liczbę nocy, rodzaj pokoju cenę za pokój, imię i nazwisko Gościa, adres oraz dane karty kredytowej (zwane razem łącznie „danymi Klienta"), jak również życzenia specjalne Gościa.
Precyzując, OW-L Lotnik powinien regularnie, (co najmniej raz dziennie) sprawdzać i weryfikować w poczcie e-mail wszystkie rezerwacje oraz ich status.
2. W momencie dokonywania rezerwacji poprzez pocztę e-mail zawierana jest bezpośrednia umowa (czyli zawiązywany stosunek prawny) wyłącznie pomiędzy OW-L Lotnik i Gościem („rezerwacja przez Gościa").
3. OW-L Lotnik zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z Informacjami o Ośrodku (w tym informacjami o cenie) dostępnymi na stronie www.lotnik.info w momencie dokonywania rezerwacji, a także do wygenerowania potwierdzenia rezerwacji, włącznie z uwzględnieniem dodatkowych informacji i próśb przekazanych do OW-L przez Gościa.
4. Poza opłatami, dopłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji,
OW-L Lotnik nie obciąży Gości żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną ani prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).
5. Za zażalenia i skargi dotyczące OW-L Lotnik (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez OW-L) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest OW-L Lotnik.

Brak wolnych miejsc i anulowanie rezerwacji.
1. OW-L Lotnik zobowiązany jest do zagwarantowania zarezerwowanych pokoi, a w przypadku, gdy z
jakiegokolwiek powodu nie jest on w stanie wypełnić tego zobowiązania, powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta. OW-L Lotnik zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić Gościom inne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie na własny koszt, a w przypadku, gdy po przyjeździe Gościa do OW-L okaże się, że w Obiekcie nie ma dostępnych wolnych pokoi, to :
(a) zapewni alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie (w porównaniu do
Lotnika, w którym Gość miał zagwarantowaną rezerwację);
(b) zapewni Gościowi oraz wszystkim towarzyszącym mu osobom uwzględnionym w rezerwacji
bezpłatny, prywatny transport do alternatywnego obiektu oraz
(c) zrekompensuje Gościowi wszystkie uzasadnione koszty i wydatki (np. koszt alternatywnego zakwaterowania, transportu, rozmów telefonicznych), które poniósł Gość w wyniku braku wolnych miejsc. 
2. OW-L Lotnik nie ma prawa do anulowania żadnej rezerwacji dokonanej online.
3. Anulacje rezerwacji dokonane przez Gościa przed czasem i datą, po których pobierana jest opłata za anulowanie rezerwacji. Anulacje rezerwacji dokonane przez Gościa po czasie i dacie, po których pobierana jest opłata za anulowanie rezerwacji, zostaną wzięte pod uwagę, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
4. Gwarantowanie rezerwacji kartą kredytową
5. Rezerwacje są zagwarantowane na podstawie danych karty kredytowej podanych przez Gościa lub osobę dokonującą rezerwacji. OW-L Lotnik powinien zawsze przyjmować do zagwarantowania rezerwacji najczęściej używane karty kredytowe (w tym karty Master Card, Visa, i American Express). OW-L jest odpowiedzialny za weryfikację danych karty kredytowej, preautoryzację karty kredytowej oraz sprawdzenie limitu dostępnych na karcie środków w momencie zarezerwowania pobytu.
Jeśli karta kredytowa nie będzie mogła stanowić gwarancji rezerwacji, OW-L Lotnik niezwłocznie powiadomi o tym Gościa i poprosi go o zagwarantowanie rezerwacji w inny sposób. Jeśli Gość nie będzie mógł lub nie będzie chciał tego zrobić, bądż z jakiegoś powodu karta kredytowa (lub jakakolwiek inna gwarancja ze strony Gościa) okaże się nieefektywna lub nieważna, ryzyko oraz odpowiedzialności za taką sytuację ponosi Gość. Wówczas OW-L Lotnik może anulować rezerwację
6. OW-L Lotnik, który zamierza obciążyć kartę kredytową Gościa przed datą zameldowania, musi upewnić się, że warunki przedpłaty zostały dokładnie wyjaśnione w informacjach, które są dostępne dla Gości przed dokonaniem rezerwacji (w tym warunki dotyczące ograniczeń w przypadku specjalnych cen, (warunki dotyczące dokonania takiej przedpłaty – ewentualna odrębna umowa) oraz że zostały one zawarte w Informacjach o obiekcie.
7. Karty kredytowe są obciążane celem pobrania opłaty za pobyt, w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie lub płatną anulację (wliczając odpowiednie podatki, którymi objęty jest OW-L Lotnik). Obciążenie następuje w tej samej walucie, w której zostały podane ceny w potwierdzeniu rezerwacji wystawionym dla Gościa. Jeśli okaże się to niemożliwe, OW-L Lotnik może obciążyć kartę kredytową Gościa w innej walucie, stosując rozsądny i sprawiedliwy kurs wymiany walut.

Dane Osobowe
1. OW-L Lotnik zobowiązany jest do działania oraz zapewniania, że działa zgodnie z wymogami, kryteriami zgodności oraz procedurami walidacji określonymi przez standardy bezpieczeństwa danych w branży płatniczej („PCI”), co jakiś czas ogłaszanymi przez głównych wystawców kart kredytowych.
2. OW-L Lotnik jest świadomy swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Danych Osobowych, które przetwarza w ramach niniejszej Umowy i swojej działalności.
3. OW-L Lotnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, w ramach świadczonych przez siebie usług na rzecz Gości w celu ochrony tychże Gości przed wszelkimi (potencjalnymi lub niebezpiecznymi) próbami naruszenia danych osobowych lub innymi niezgodnymi z prawem działaniami (jak wyłudzanie informacji - phishing) ze strony OW-L Lotnik przez osoby lub podmioty trzecie.
4. OW-L na bieżąco usprawnia komunikację między gośćmi za pomocą swojego systemu (co obejmuje niezbędne procesy, przechowywanie, odbieranie, uzyskiwanie dostępu, uzyskiwanie wglądu i monitoring takiej komunikacji), w zakresie, w jakim przetwarza Dane Osobowe dotyczące OW-L.
Takie dane są przetwarzane przez OW-L zgodnie z obowiązującymi w tej firmie Zasadami dotyczącymi prywatności.
Przedpłaty, odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady
Dokonując rezerwacji usług turystycznych w OW-L Lotnik, akceptują Państwo warunki określone przez Lotnik dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez OW-L Lotnik, udostępnione na naszej stronie www.lotnik.info, które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez OW-L Lotnik (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać od OW-L Lotnik). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące w OW-L Lotnik, dostępne są na naszej stronie www.lotnik.info , w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji usług turystycznych nie można zmienić ani odwołać.Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranego produktu lub usługi przed dokonaniem rezerwacji, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi w OW-L Lotnik zasadami płatności dotyczącymi  danej rezerwacji. Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od kategorii pokoju (bądź zamówienia).
Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w OW-L Lotnik nie obowiązują dodatkowe zasady (np. odnośnie do minimalnego wieku Gości, depozytu na pokrycie ewentualnych szkód, dopłat do rezerwacji grupowych, braku możliwości odwołania, dodatkowych łóżek, braku bezpłatnego śniadania, pobytu zwierząt, honorowania kart kredytowych).Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na  karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że OW-L Lotnik wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji w danym obiekcie. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją Rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację usługi. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad  obowiązujących w OW-L Lotnik dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się  Gości obowiązującymi w OW-L Lotnik. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji. Jeśli wiedzą Państwo, że Państwa przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrą Państwo na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym OW-L Lotnik, aby jego personel wiedział, kiedy się Państwa spodziewać, nie odwołał rezerwacji ani nie naliczył opłat za niedojazd.

JAR Sp. z o.o. jest beneficjentem Subwencji Finansowej. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju. 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy LOTNIK ul. 11Listopada 201 | 28-200 Staszów; tel. 15 864 56 36 | kom. 515 190 626 | 515 190 622;  biuro@lotnik.info | www.lotnik.info